Zelfontplooiing

 


De vrijwilligers in de gemeente Zuidhorn wordt in 2010 - 2011 de mogelijkheid geboden om de volgende cursussen te volgen:

 

 

1. Bestuur in de praktijk

 

Vele vrijwilligersorganisaties zijn op zoek naar bekwame bestuurders en bij vrijwilligers heerst er vaak onduidelijkheid over de invulling van de bestuurstaken, daarom is er een cursus ontwikkeld voor vrijwilligers die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie. In de cursus wordt het functioneren van een bestuur en de diverse bestuursfuncties duidelijk gemaakt zodat u zich kunt inleven in uw (toekomstige) bestuursfunctie. 

Naast de theoretische uitleg is er ruimte voor praktijkvoorbeelden

Tijdsduur: 2,5 uur per week gedurende 5 bijeenkomsten

Kosten: de cursus wordt deels gefinancierd door de gemeente Zuidhorn, deelnemers betalen een eigen bijdrage van € 5,- voor de gehele cursus.

Groepsgrootte: max. 12 personen.

 

2. Mondelinge communicatie

Deze cursus is bedoeld voor vrijwilligers die hun spreekvaardigheid in het openbaar willen verbeteren. In de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde; gespreksvaardigheden in het algemeen, het verwoorden van uw mening en ideeën, het houden van een toespraak en de invloed van stemgebruik en de lichaamshouding op uw presentatie.

Naast een theoretische uitleg wordt er geoefend met praktijkvoorbeelden.

Tijdsduur: 2,5 uur per week gedurende 5 bijeenkomsten

Kosten: de cursus wordt deels gefinancierd door de gemeente Zuidhorn, deelnemers betalen een eigen bijdrage van € 5,- voor de gehele cursus.

Groepsgrootte: max. 12 personen.

 

3. Gastheerschap

Deze cursus is voor vrijwilligers die als gastheer en -vrouw werkzaam zijn in een vrijwilligersorganisatie én voor vrijwilligers die regelmatig te maken hebben met klanten of bezoekers. In de cursus ervaart u wat goed gastheerschap betekent in de praktijk, hoe u communiceert naar de klanten of bezoekers, wat uw verantwoordelijkheden zijn en hoe u om kunt gaan met lastige situaties.

Naast een theoretische uitleg zal tijdens de cursus vooral geoefend worden met praktijksituaties.

Tijdsduur: 2,5 uur per week gedurende 5 bijeenkomsten

Kosten: de cursus wordt deels gefinancierd door de gemeente Zuidhorn, deelnemers betalen een eigen bijdrage van € 5,- voor de gehele cursus.

Groepsgrootte: max. 12 personen.

 

4. Computergebruik voor vrijwilligers

Deze cursus is voor vrijwilligers die al enige ervaring hebben met computers, maar hun vaardigheden willen verbeteren. De inhoud van deze cursus wordt afgestemd op de wensen van de deelnemers. Mogelijke onderwerpen die aan de orde zouden kunnen komen zijn: het opslaan van documenten op een USB-stick,  tekstverwerking, mailing maken en Excel en Power Point.

Naast de theorie wordt er geoefend op de computer aan de hand van opdrachten.

Tijdsduur: 2,5 uur per week gedurende 5 bijeenkomsten

Kosten: de cursus wordt deels gefinancierd door de gemeente Zuidhorn, deelnemers betalen een eigen bijdrage van € 5,- voor de gehele cursus.

Groepsgrootte: max. 12 personen.

 

Voor alle cursussen van het Alfa-college geldt dat deze starten bij voldoende aanmeldingen en er zal gekeken worden naar een cursusruimte dicht bij u in de buurt. Heeft u als organisatie behoefte aan een cursus op maat dan kan dit in overleg. 

Uitgebreide informatie kunt u opvragen bij:

Alfa-college telefonisch op 0594 517070 of via het mailadres infoleek@alfa-college.nl  

Voor vragen op het gebied van vrijwilligerswerk in combinatie met het bovenstaande cursusaanbod kunt u contact opnemen met VIZ telefonisch op 0594 504711 of via het mailadres e.pleizier@swgz.nl

 

 

_____________________________________________________


Geschikte boeken met als terugkerend thema vrijwilligerswerk

 

Vrijwilligerstoerisme. Reizen met een goed doel. Onderzoek naar de kenmerken en het vakantiekeuzeproces van vrijwilligerstoeristen.

Auteurs: Hermans, E.

Uitgever: Universiteit van Tilburg jaar: 2006 ISBN

Vindplaats digitaal

Onderzoek naar de kenmerken van toeristen die kiezen voor een vrijwilligersreis en in de manier waarop zij de verschillende onderdelen van het vakantiekeuzeproces doorlopen.

 

Vrijwillig inzetbaar? Jongeren werven als vrijwilliger in de culturele sector

Auteurs: Groen, C.

Uitgever: Hogeschool Zeeland: 2008 ISBN

Vindplaats digitaal

Net als veel andere organisaties heeft poppuntzeeland te maken met een dreigend tekort aan vrijwilligers. Met name vrijwilligers in de leeftijd van 16 tot 24 jaar zijn niet eenvoudig aan de organisatie te binden. Onderzoek naar wat voor een organisatie als poppuntzeeland de meest effectieve manier is om deze vrijwilligers te werven en te behouden.

 

Religie aan het begin van de 21ste eeuw

Uitgever: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jaar: 2009 ISBN 978-90-357-1913-2

Vindplaats digitaal

Actuele gegevens over religie in het perspectief van sociale samenhang. Hoeveel personen rekenen zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering? Hoe is de ontwikkeling van het kerk- en moskeebezoek? Geven protestanten meer informele hulp en zetten zij zich vaker in als vrijwilliger dan katholieken en islamieten? Welke opvattingen over actuele politieke kwesties hebben de diverse geloofsgroepen? En zijn er verschillen in gezondheid en leefstijlen, zoals consumptie van alcohol, lichamelijke activiteiten en overgewicht? 

 

Verenigingsmonitor 2006

Auteurs: Kalmthout, J. van en Lucassen, J. Uitgever: W.J.H. Mulier Instituut jaar: 2007 ISBN:

Vindplaats

Verslag van een onderzoek onder sportverenigingen. Met o.a. aandacht voor samenstelling ledenbestand, ledenverloop en werving, samenstelling bestuur, gemiddeld aantal vrijwilligers actief in de vereniging, (onkosten)vergoedingen en professionalisering.  Jaarlijkse rapportage over de stand van zaken en de ontwikkelingen in de Nederlandse sportverenigingen. Ten opzichte van vorige verenigingsmonitoren is de vraagstelling van het onderzoek in 2006 herzien en uitgebreid. 

 

URL: http://www.sport.nl/content/pdf/207220/verenigingsmonitor2006

 

A Winning Team? The impacts of volunteers in sport

 Auteurs: Gaskin, K. Uitgever: The Institute for Volunteering Research jaar: 2008 ISBN:

Vindplaats

Veel sportclubs kunnen zonder de bijdrage van vrijwilligers niet bestaan of zijn minder succesvol. Naast deze zeer zichtbare bijdrage, leveren de vrijwilligers ook een aantal minder zichtbare (en minder onderzochte) bijdragen. Hieronder vallen het stimuleren van vertrouwen tussen mensen, het slechten van barrières, het versterken van de lokale gemeenschap. URL: http://www.ivr.org.uk/NR/rdonlyres/2D1DDC0B-0093-470A-9367-3BE120584532/0/A_Winning_Team.pdf

 

Management matters: a national survey of volunteer management capacity

 Auteurs: Machin, J. en Paine, A.E. Uitgever: The Institute for Volunteering Research jaar: 2008 ISBN:

Vindplaats

Onderzoek naar de capaciteit van organisaties om vrijwilligers te betrekken en te managen. Daarbij is zowel gekeken naar hoeveel geld en mankracht beschikbaar is om vrijwilligers te ondersteunen als naar de positie en rol van de managers van vrijwilligers. URL: http://www.ivr.org.uk/NR/rdonlyres/9460E62B-FB69-4679-B043-B21035E6ADF3/0/management_matters.pdf

 

The impact of public policy on volunteering in community-based organisations

 Auteurs: Hutchison, R. en Ockenden, N.  Uitgever: The Institute for Volunteering Research jaar: 2008 ISBN:

Vindplaats : Onderzoek naar de effecten van overheidsbeleid  op in de lokale gemeenschap actieve vrijwilligersorganisaties. Bij acht Britse organisaties zijn de effecten van de nadruk die de overheid legt op betaald werk, diversiteit, veiligheid, professionalisering van de sector en vrijwilligerswerk door jongeren onderzocht. 

 

URL: http://www.ivr.org.uk/NR/rdonlyres/B796F0A0-632F-4D0E-B2C9-24AA3E6F7859/0/Impact_report_final.pdf

 

Volunteering to lead: a study of leadership in small, volunteer-led groups

 Auteurs: Ockenden, N. en Hutin, M. en Uitgever: The Institute for Volunteering Research jaar: 2008 ISBN:

Vindplaats : Onderzoek naar het management, bestuur en aansturing van kleine door vrijwilligers geleide organisaties. 

 

URL: http://www.ivr.org.uk/NR/rdonlyres/ED75206F-0969-409B-A96A-AD780341D723/0/Leadership_report_final.pdf

 

Effective Practices for Engaging At-Risk Youth in Service 

 

Auteurs: Hathi, S. en Bhaerman, B. Uitgever: Youth Service America jaar: 2006 ISBN: Vindplaats : Handboek met een overzicht van theorie en effectieve methoden om risicojongeren in service-learning en/of sociale dienstverleningsprogramma's in te schakelen. Uitgangspunt is de rol die deze jongeren hebben gespeeld, of kunnen spelen, in dienstverlening aan de lokale gemeenschap. 

 

URL: http://tools.ysa.org/downloads/modules/Engaging_At-Risk_Youth_in_Service.pdf

 

Engaged for success. Service-Learning as a Tool for High School Dropout Prevention

 

Auteurs: Bridgeland, J.M. en DiIulio, J.J. en Wulsin, S.C. Uitgever: Civic Enterprises LLC jaar: 2008 ISBN:

 

Vindplaats : Bij effectieve service-learning is het doen van vrijwilligerswerk een integraal onderdeel van het curriculum. In de klas opgedane kennis wordt toegepast in de praktijk, bijvoorbeeld door het analyseren van een lokaal maatschappelijk probleem, het aandragen van oplossingen en het vervolgens uitvoeren van deze aanpak. Tenslotte wordt teruggezien op de ervaringen en op de bereikte resultaten en worden eventuele lessen getrokken. Volgens de auteurs kan een dergelijk programma wezenlijk bijdragen aan het terugdringen van schooluitval.

 

URL: http://www.civicenterprises.net/pdfs/service-learning.pdf

 

Handen uit de mouwen. Bewoners mét anderen op de bres voor leefbare dorpen

 

Auteurs: Verstegen, T. en Kuyper, H. de Uitgever: PON jaar: 2008 ISBN: 978-90-5049-439-7

Vindplaats LE Kuyp 1 : Steeds vaker nemen bewoners initiatieven om de leefbaarheid van hun dorp te behouden en waar mogelijk te versterken. Ze staan daarin vaak niet alleen: overheden en organisaties op het terrein van wonen, zorg en welzijn blijken niet zelden bereid medewerking te verlenen. De publicatie, die tot stand kwam dankzij de provincie Noord-Brabant en Stichting Ons Dorp, beschrijft vijf voorbeelden van leefbaarheidsprojecten die ontstaan op initiatief van bewoners. Het boekje wil een inspiratiebron zijn voor anderen die zich actief willen inzetten voor verbetering van de leefbaarheid van hun dorp.

 

Wie dan leeft... wie dan zorgt?

 

Auteurs: Poldermans, W.H.E. Uitgever: Eburon jaar: 2008 ISBN: 9789059722507  

Vindplaats VI Pold 1:  Nu de burger in eerste instantie voor zorg op zichzelf teruggeworpen wordt, de vergrijzing de vraag naar zorg zal doen stijgen en door de ontgroening en de groeiende deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt, het aanbod - dat wil zeggen de concrete ‘handen aan het bed’ - zal afnemen, rijst de vraag of in de komende vijfentwintig jaar, voldoende informele zorg beschikbaar zal zijn.  Dit proefschrift gaat binnen de geschetste maatschappelijke context in op drie kernvragen:

Is men zich bewust van de toekomst van de zorg en denkt men intergenerationeel?

Beschikt men over voldoende sociaal kapitaal - hulpbronnen - bij een zorgvraag in de toekomst?

Is er binnen de samenleving voldoende solidariteit zodat (latente) zorgvragen gehonoreerd worden?

 

Deze vragen worden beantwoord in een kwalitatief, explorerend onderzoek onder vrouwen van verschillende generaties: Nederlandse, maar ook Molukse, Marokkaanse, Turkse en Surinaamse vrouwen.

 

Burger in uitvoering. Jaarboek KennisSamenleving

 

Auteurs: Alberts, G. en Boersma, K. en Broekhans, B. Uitgever: Aksant jaar: 2008 ISBN: 978-90-5260-307-0

Vindplaats KS Albe 1 : Het vierde Jaarboek KennisSamenleving zet de praktijk van het Nederlandse Burgerschap in volle breedte neer. Het blijkt dat burgers en overheid elkaar niet vinden bij het vormgeven van ‘burgerschap’ als ze uitgaan van vanzelfsprekendheden. Een aantal kritische auteurs onderzoekt welke voordelen vanzelfsprekendheden bieden maar ook welke dwang er van uit kan gaan. De aandacht gaat vooral uit naar veronderstellingen over de kennis en vaardigheden van de burger.

 

Checklist voedselveiligheid voor Vrijwilligersorganisaties

 

Auteurs: Hetem, R. en  en Uitgever: MOVISIE jaar: 2008 ISBN:

 

Vindplaats : Wanneer vrijwilligers voedsel bereiden, uitdelen of verkopen, moet dit veilig gebeuren. Vrijwilligersorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor deze veiligheid. Om de veiligheid te kunnen garanderen heeft de Europese Unie een hygiëneverordening opgesteld. Vrijwilligersorganisaties die regelmatig eten en drinken uitdelen en/of verkopen dienen zich te houden aan de hygiëneverordening. Met deze checklist geven we de vrijwilligers een instrument in handen om veilig en hygiënisch te werken én te voldoen aan de Hygiëne verordening van EU.

 

lls kn krtr. [alles kan korter] 60 i–columns. Uitgave ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Paul Schnabel, 17 juli 2008

 

Auteurs: Dekker, P. en Veldheer, V. en Brink, R. van den Uitgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) jaar: 2008 ISBN: 9789037703726

 

Vindplaats : Zestig bijdragen in maximaal 700 woorden, over de meest uiteenlopende onderwerpen, maar altijd met een i-woord als leidraad. Over informele zorg en de verstrengeling met formele zorg vergrijzing, terreur, privacy en nog veel meer.

 

URL: http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9789037703726.shtml

 

Meedoen en gelukkig zijn. Een verkennend onderzoek naar de participatie van mensen met een verstandelijke beperking of chronische psychiatrische problemen.

 

Auteurs: Kwekkeboom, M.H. en Weert, C.M.C. van Uitgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) jaar: 2008 ISBN: 9789037703696

 

Vindplaats :

Meedoen’ – dat is het sleutelwoord in het beleid voor mensen met beperkingen. Maar wat houdt dat meedoen eigenlijk in en wat is ervoor nodig om te willen of kunnen meedoen? Betekent meedoen

Het is mogelijk om via de VIZ cursussen op het gebied van vrijwilligerswerk te volgen. Het cursusaanbod wordt samengesteld naar aanleiding van vragen van vrijwilligers en organisaties die werken met vrijwilligers. Deze cursussen worden aangeboden in samenwerking met het Alfa college (Groningen). De cursussen worden aangeboden op een locatie binnen de gemeente Zuidhorn.

Voorbeelden van cursussen zijn:                                                                                                   - vinden en binden vrijwilligers
- financiële zaken regelen binnen de organisatie
- omgaan met de computer
- besturen, bestuursfuncties onder de loep…

Tevens is het mogelijk dat u zelf een onderwerp aangeeft waar u meer over zou willen weten.
Dan is het in overleg ook mogelijk om een cursus aan te bieden.

Mocht u interesse hebben voor een cursus dan kun u zich via contact aanmelden.