Informatie & Advies


Vrijwilligersvergoeding

 In de volgende gevallen krijgt u een vrijwilligersvergoeding:

  • U krijgt alleen vergoedingen voor de werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar.
  • U bent 23 jaar of ouder en u krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.
  • U bent jonger dan 23 jaar en u krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.

Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan ons door te geven. Ook hoeft de organisatie hiervoor geen urenadministratie bij te houden. Dus ook niet als u andere vergoedingen dan uurvergoedingen krijgt.

 Als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet

Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 95 per maand is en maximaal € 764 per jaar.

Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor uw re-integratie, dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar.

Geen vrijwilligersvergoedingen

Het kan zijn dat u als vrijwilliger meer ontvangt dan een vergoeding van € 4,50 per uur (of € 2,50 per uur als u jonger bent dan 23 jaar), € 150 per maand of € 1.500 per jaar. In dat geval gaan wij ervan uit dat er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van uw werk. Deze vergoeding is belast voor de loon- en inkomstenbelasting

 

 

 

 

MADD wordt NEDERLAND DOET

 

Op vrijdag 19 maart en zaterdag 20 maart 2010 zal de jaarlijks terugkerende vrijwilligersactie Make A Difference Day (MADD) plaatsvinden. Het evenement, inmiddels ingeburgerd als MADD, zal vanaf 2010 verder gaan onder de naam Nederland Doet (NL DOET) . Een nieuwe naam, maar met hetzelfde doel namelijk om zoveel mogelijk mensen als vrijwilliger de handen uit de mouwen te laten steken. Deze landelijke vrijwiligersactie is een uitgesproken kans om kennis te maken met het vrijwilligerswerk en maatschappelijke organisaties kunnen laten zien wie ze zijn en waar ze voor staan. Dit kan leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden.Tijdens de vrijwilligersactie doen tienduizenden Nederlanders vrijwilligerswerk. NL DOET zal zich het komende jaar voornamelijk richten op groepen vrijwilligers, die gezamenlijk een klus aanpakken. Bedrijven geven tijdens de vrijwilligersactie een aanzet tot Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Ze zetten hun kennis en kunde, middelen (zoals bouwmaterialen, meubilair en goederen) en menskracht vrijwillig in voor de lokale samenleving. Vrijwilligersklussen die tijdens NL DOET gedaan kunnen worden zijn bijvoorbeeld het verven van een clubhuis, snoeiwerkzaamheden, het opknappen van een speeltuin of schoolplein of het organiseren van een gezellige dag voor bewoners van een verzorgingshuis. Het is de bedoeling dat de aan te bieden klussen laagdrempelig zijn, zodat iedereen kan deelnemen.

NL DOET is een uitgesproken kans om vrijblijvend kennis te maken met het vrijwilligerswerk bij u in de buurt. En, voor vrijwilligersorganisaties biedt NL DOET veel publiciteit, nieuwe netwerken en levert mogelijk nieuwe vrijwilligers op!

Het laten slagen van NL DOET vereist een tijdige voorbereiding. De VIZ kent de lokale vrijwilligerssituatie goed en kan bemiddelen tussen groepen vrijwilligers, families, bedrijven, sportclubs, politieke partijen en maatschappelijke organisaties.

 

U kunt voor meer informatie terecht op:www.nldoet.nl of www.zuidhorn.nl

                                  

 

 

 Verplichte maatschappelijke stage gaat door!

Zoals al eerder bekend was, wordt de maatschappelijke stage met ingang van het schooljaar 2011/2012 verplicht voor alle leerlingen die vanaf dat moment instromen in het vmbo, havo of vwo. De verplichting wordt vastgelegd in de Wet op het Voortgezet Onderwijs. 
De verplichte maatschappelijke stage beslaat minimaal 72 uur. Maximaal 72 uur telt mee als onderwijstijd. Tussen nu en 2011/2012 worden maatschappelijke stages geleidelijk (verder) ingevoerd. Voor alle scholen is daarvoor op dit moment € 18.000 per jaar beschikbaar. Het is de bedoeling dat de financiële bijdrage voor scholen de komende jaren flink gaat groeien en wordt gerelateerd aan het leerlingenaantal. 


Algemene Hulpdienst Zuidhorn e.o.
                                                                                                          Biedt kort- en langdurige vrijwillige hulp voor alle inwoners ( in het bijzonder de sociaal geïsoleerde) van de gemeente Zuidhorn. Dit kan zijn het doen van boodschappen en kleine klusjes rond huis en tuin, het vervoeren en/ of begeleiden naar bijvoorbeeld arts en ziekenhuis. Daarnaast wordt hulp geboden bij het afleggen van bezoeken, het vervoeren van en naar bijeenkomsten en het begeleiden bij fietsen en wandelen. De algemene hulpdienst Zuidhorn e.o is van maandag tot en met vrijdag te bereiken van 09.30 uur tot 10.30 uur. Telefoon: 0594 - 505866


Tafeltje- Dek- je

De SWgZ coördineert de maaltijdvoorziening in een groot deel van de gemeente Zuidhorn. De maaltijden worden bereid in Zuidhorn en in gekoelde vorm bij u aangeleverd. U kunt 7 dagen per week de maaltijd bestellen via Tafeltje - Dek- je. Dit unieke systeem bestaat al jaren. De maaltijd wordt bereid door professionele koks en wordt vervolgens bij u thuisgebracht door vrijwilligers. u kunt niet alleen voor uzelf, maar ook voor eventuele gasten een heerlijke maaltijd bestellen. Met dieetvoorschriften wordt uiteraard rekening gehouden. Voor informatie, opmerkingen of bestellen van maaltijden kunt u contact opnemen met de SWgZ. Dit kan iedere werkdag voor 10.00 uur. U wordt dan door Elly Faber te woord gestaan. Telefoon: 0594 504711


Informatie over de WMO:

Begin dit jaar is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden. Veel vrijwilligers en andere non-profit organisaties hebben problemen met de nieuwe wet in gemeenteland. Maar door goed te kijken naar de eigen organisatie, uw eigen doelstellingen en de doelgroepen van uw activiteiten wordt al snel duidelijk waar kansen en mogelijkheden liggen.

WVG, AWBZ, OGGZ

Het doel van de WMO is dat iedereen in Nederland mee kan doen in de samenleving. In de nieuwe wet zijn een aantal bestaande wetten gebundeld: de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG), een aantal subsidieregelingen uit de AWBz, de Huishoudelijke Verzorging uit de AWBZ en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).

De verantwoordelijkheid voor maatschappelijke ondersteuning is met de invoering van de WMO helemaal naar gemeenten verschoven. Vrijwilligersorganisaties dragen bij aan de gemeentelijke WMO doelen, prestatievelden genaamd. Voor een gemeente is het dus van belang dat u dit werk goed blijft doen en zij zal uw organisatie dus mogelijk willen ondersteunen. Die prestaties zijn niet heel precies omschreven, om de gemeenten zoveel mogelijk ruimte te geven om hun eigen beleid in te vullen. In onderstaand lijstje kunt u nakijken of u bij de presatievelden kunt horen.

1. Sociale samenhang en leefbaarheid;

2. Jeugd en Opvoeding;

3. Informatie, Advies en Cliënt ondersteuning;

4. Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers;

5. Bevorderen maatschappelijke participatie van mensen met een beperking;

6. Voorzieningen voor mensen met een beperking;

7. Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang;

8. Openbare geestelijke gezondheidszorg;

9. Bevorderen van verslavingsbeleid.


Mocht u informatie of advies willen omtrent het vrijwilligerswerk dan kunt u telefonisch of via de mail contact opnemen